Privacyverklaring

Deze privacyverklaring informeert je over de manier waarop je persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo leg ik uit waar je gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen je gegevens precies opgeslagen worden. Daarnaast tref je hier ook je rechten aan met betrekking tot je gegevens en hoe je gebruik kunt maken van je rechten.

1. Over mij

Leo van Woerden
Laantje van Bruijn 10
1262AT Blaricum
KvK: 76429962
BTW: NL860620402B01 

Wil je een vraag of verzoek indienen?
E-mail: [email protected]

2. Persoonsgegevens

Ik verwerk (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je:
a. Bedrijfsnaam
b. Voor- en/of achternaam
c. Adres
d. E-mailadres
e. Telefoonnummer
f. Betaalgegevens

Ik heb bovenstaande persoonsgegevens van jou zelf verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen zoals sociale media.

3. Doeleinden

Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer ik dat volgens de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en de UAVG (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming) mag en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven.

Reacties
Als je een reactie op mijn website achterlaat, onder een blogpost of een recensie bij een product, dan verwerk ik je naam en misschien je portretfoto wanneer je gebruik maakt van Gravatar of LinkedIn. Dit laat ik in principe oneindig staan, tenzij de blogpost of het product van de website verdwijnt of wanneer jij een verwijderingsverzoek bij mij indient.

Ik heb een gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten staan, met name wanneer er ook weer antwoord is gegeven, door mij of een derde, op jouw reactie.

Contact
Heb je contact met mij opgenomen, per telefoon, e-mail, contactformulier of sociale media, dan heb ik jouw gegevens ontvangen. Deze verwerk ik om te kunnen reageren op je bericht aan mij.

Heb je contact opgenomen via sociale media, dan zal dat meestal via mijn persoonlijke account zijn geweest. Er is dan sprake van privé of huiselijk gebruik. In alle andere gevallen verwerk ik de gegevens maximaal 5 jaar, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waar dat over is gegaan en hoe je toen reageerde. Het is in mijn gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat ik je beter kan helpen en beter prioriteiten kan stellen.

Nieuwsbrief
Af en toe ontvang je een nieuwsbrief, omdat je klant bij mij bent of omdat je jezelf hebt ingeschreven. Ik verwerk daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. Onder elke nieuwbrief bied ik de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. Ik bewaar je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Offertes
Vraag je bij mij een offerte op, dan verwerk ik je bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. Ik bewaar offertes 8 jaar. Het is namelijk mijn wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaar ik de offertes graag zelf, om te kunnen zien of je eerder bij mij al eens een offerte hebt gevraagd en wat de inhoud daarvan was.

Overeenkomst
Behalve om offertes en facturen te kunnen sturen heb ik soms je gegevens nodig om de overeenkomst zelf uit te kunnen voeren. Deze gegevens verwerk ik dan in elk geval gedurende de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken.

Facturatie
Als je mij een opdracht hebt gegeven, dan verwerken ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Gerechtvaardigd belang
In bovenstaande gevallen heb ik een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. Ik heb mijn belang, bijvoorbeeld het belang om mijn eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan ik de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerk. Daarbij zal ik niet meer gegevens verwerken dan nodig is om mijn doel te bereiken en mijn gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

4. Doorgifte

Jouw gegevens deel ik mogelijk met de volgende derden, waaronder mijn verwerkers:
• Hosting van onze website
• CRM-systeem
• Boekhouder
• Mailservers
• Telefoondiensten
• Betaaldiensten
• Bezorgdiensten

Doorgifte derde landen
Jouw persoonsgegevens probeer ik zo veel mogelijk binnen de EER (Europese Economische Ruimte) te verwerken, maar soms ontkom ik er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten.

5. Jouw rechten

Graag informeer ik je over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via [email protected]

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van directe marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming hebt gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen, heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

7. Wijzigingen

Het kan zijn dat ik de privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct met jou communiceren.